Technik weterynarii Łódź

Technik weterynarii numer zawodu: 324002


Absolwent znajdzie zatrudnienie w lecznicach weterynaryjnych, instytucjach właściwych dla kontroli i nadzoru weterynaryjnego. Jest możliwość zdobycia dodatkwoych kompetencje dotyczące chowu i hodowli zwierząt, prowadzenia profesjonalnej opieki nad zwierzętami, prowadzenia własnej działalności z zakresu usług unasienniania zwierząt, pielęgnacji zwierząt lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji w następujących kwalifikacjach:
Kwalifikacja ROL.11: Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.
Realizowane są zagadnienia:

 • rozpoznawania prawidłowej budowy anatomicznej i przebiegu procesów życiowych zwierząt;
 • doboru ras zwierząt gospodarskich do planowanej produkcji;
 • analizowania zachowań zwierząt gospodarskich i domowych;
 • żywienia i utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych;
 • prowadzenia rozrodu zwierząt gospodarskich i domowych;
 • wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;
 • udzielania pomocy podczas porodu niewymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego;
 • poskramiania zwierząt gospodarskich i domowych;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt gospodarskich i domowych;
 • ykonywania zabiegów zootechnicznych u zwierząt gospodarskich;
 • wykonywania zabiegów specjalnych:
 • prowadzenia i obsługi samochodu osobowego.

Kwalifikacja ROL.12: Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.
Realizowane są zagadnienia:

 • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt;
 • wykonywania badań klinicznych oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia zwierząt;
 • pobierania prób do badań laboratoryjnych;
 • asystowania przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych;
 • podawania zwierzętom leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
 • asystowania przy zabiegach chirurgicznych;
 • sprawowania opieki nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz;
 • wykonywania czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.
a ponadto, ogólne zagadnienia związane z wykonywaniem czynności zawodowych:
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • ergonomia pracy,
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodu,
 • planowanie i organizowanie pracy małego zespołu,
 • stosowanie programów komputerowych,
 • posługiwanie się językiem obcym oraz korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Absolwenci z uprawieniami technika weterynarii mają możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji uczestnicząc w następujących kursach:

 • groomerski,
 • tresera psów,
 • inseminatora,
 • zoopsychologa,
 • zoofizjoterapeuty,
 • fittera bydła mięsnego,
 • fittera bydła mlecznego,
 • chowu zwierząt egzotycznych.