Technik bhp Łódź

Technik BHP symbol cyfrowy zawodu: 325509

Uczestnik kursu uzyskuje kompetencje zarządzaniem bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz nabywa umiejętności w zakresie:

  • monitorowania i przestrzegania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy jak również odniesieniu do indywidulanego stanowiska pracy,
  • oceniania stopnia ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne występujące w środowisku pracy,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych.

W trakcie nauki zaplanowane jest zdobycie kompetencji w następującej kwalifikacji zawodowej:
BPO.01 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Realizowane są zagadnienia:

  • doskonalenie ergonomicznych warunków pracy,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • opracowanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładów pracy, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ustalanie przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.